Lietuva – viena iš Europos Sąjungos šalių, kurių teritorija yra ir rytinė ES siena. Daugelis kelių, vedančių iš rytų į vakarus ir iš šiaurės į pietus eina būtent per mūsų šalį.
  Jūros ir oro uostai, kiti svarbūs strateginiai objektai yra didelis rizikos faktorius, atsižvelgiant į vis stiprėjančią tarptautinio terorizmo grėsmę bei pasikeitusią geopolitinę situaciją. Kylant nelegalios migracijos, narkotinių medžiagų bei kontrabandos srautams Europoje didėja ir įvairiausių nusikalstamų struktūrų, taip pat galimai ir teroristinių organizacijų dėmesys Baltijos šalių regionui.  Šių grėsmių sustabdymui reikia stiprios, gerai, profesionaliai parengtos jėgos. Toks Lietuvos teisėsaugos struktūrinis padalinys yra Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinė „Aras“. Rinktinė šiuo metu atitinka visus reikalavimus, keliamus panašios paskirties padaliniams visame pasaulyje.


   Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinė „Aras“ (toliau – rinktinė „Aras“) savarankiška specializuota policijos įstaiga, kurios vidaus struktūrą sudaro: Vadovybė, Specialusis intervencinis skyrius, 1-asis intervencinis skyrius, 2-asis intervencinis skyrius (dislokuotas Klaipėdos mieste), Sprogmenų paieškos ir neutralizavimo skyrius, Informacijos,analizės ir derybų skyrius, Administravimo skyrius.  Intervenciniai skyriai turi specializuotas taktinės žvalgybos ir snaiperių, alpinistų bei narų grupes, kurios reikalingos pagrindiniams rinktinei keliamiems uždaviniams užtikrinti.

Pagrindiniai rinktinės „Aras“ uždaviniai ir funkcijos:
  
 -organizuoti, valdyti ir vykdyti antiteroristines ir įkaitų išlaisvinimo operacijas Lietuvos Respublikos teritorijoje;
 -ypatingais atvejais vykdyti antiteroristines operacijas už Lietuvos Respublikos ribų;
 -vykdyti ginkluotų ir pavojingų nusikaltėlių sulaikymo operacijas;
 -vykdyti paiešką ir neutralizuoti aptiktus savadarbius sprogstamuosius įtaisus ir karinius sprogmenis, naudojamus teroristiniams ar kriminaliniams tikslams;
 -dalyvauti vykdant operatyvinius veiksmus, sulaikant asmenis, įtariamus padarius arba besirengiančius daryti nusikaltimus;
 -rinkti ir analizuoti informaciją, turinčią įtakos terorizmo grėsmėms, bendradarbiauti su kitomis šioje srityje kompetentingomis institucijomis;
 -rengti ir įgyvendinti antiteroristinių priemonių planus ir programas, kitus terorizmo prevenciją reglamentuojančius teisės aktus.


   Sėkmingam darbui rinktinė „Aras“ aprūpinta pasaulinius standartus atitinkančia šiuolaikine ginkluote bei įranga.     
   Tačiau bet kokie ginklai yra beverčiai be profesionaliai parengtų žmonių. Šiuo metu rinktinės branduolį sudaro aukštos kvalifikacijos kovotojai, specialiai parengti dirbti ekstremaliomis sąlygomis, įgiję fizinį bei psichologinį pasirengimą.
   Didelę patirtį pareigūnai įgijo dalyvaudami keliuose JAV valstybės departamento rengtuose specialiųjų dalinių reagavimo į ypatingas situacijas kursuose, įeinančiuose į   tarptautinę kovos su terorizmu programą, kurių metu parodė gerą pasirengimą, gavo aukštą kursų rengėjų įvertinimą. Rinktinės pareigūnai dalyvavo ir daugelyje kitų kursų, rengtų ne tik JAV, bet ir kitų valstybių teisėsaugos institucijų.
   2004 metų gruodžio mėnesį rinktinė „Aras“ buvo priimta į tarptautinę organizaciją ATLAS, kuri vienija Europos Sąjungos šalių kovos su terorizmu padalinius, atstovauti Lietuvai. Pagrindinė ATLAS užduotis – padėti šalims keistis informacija apie naujausias technologijas, ekipuotę, taktinius sprendimus terorizmo prevencijos bei incidentų likvidavimo srityse, inicijuoti ir organizuoti bendras pareigūnų pratybas, bei esant būtinumui, padėti vieni kitiems vykdant antiteroristines operacijas.
   Rinktinės „Aras“ pareigūnų profesionalumas ne kartą buvo patikrintas realiose operacijose. Kaip vieną iš sudėtingesnių išbandymų galima paminėti įkaitų išlaisvinimo operaciją 2001 metų spalio mėnesį Panevėžyje, kai nusikaltėlis Virginijus Savickis įkaitais paėmė pagyvenusią moterį ir  trylikametį jaunuolį. Po ilgų derybų, kai nebeliko kitos išeities, pastatas buvo šturmuotas, banditas nukautas, įkaitai išlaisvinti.
 
   Rinktinės pareigūnų sugebėjimai pripažįstami ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Rinktinės vadas Viktoras Grabauskas baigė Federalinių tyrimų biuro nacionalinę akademiją Quantico, JAV, po kurios baigimo buvo pakviestas į Jungtines Valstijas, apmokyti Tenesio valstijos specialiųjų operacijų padalinio pareigūnų. Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija ICAO, atlikusi auditą tarptautiniame Vilniaus oro uoste, puikiai įvertino rinktinės „Aras“ (viena iš rinktinės funkcijų užgrobtų lėktuvų vadavimas) organizuotą darbą, pareigūnų kompetenciją, mokymą ir kt.
 


 

 


 

 


Parama


 Puslapio atnaujinimo data:

 2017-06-22