Į pradžią
Paieška
Svetainės medis
Rašyti laišką
Spausdinimo versija
Į titulinį
Ginti. Saugoti. Padėti.

Informacijos apie institucijos veiklą bei vykdomas funkcijas teikimas

 

Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys 
1. Administracinės paslaugos pavadinimas Informacijos apie Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos veiklą, funkcijas, administracines paslaugas teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims. 
2. Administracinės paslaugos apibūdinimas Asmenų prašymai gali būti pateikiami žodžiu (telefonu ar tiesiogiai asmeniui atvykus į Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau - Policijos departamentas) priimamąjį), raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į Policijos departamento priimamąjį, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu. Priimami tik tokie žodiniai prašymai, kuriuos galima išspręsti tuoj pat, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar departamento interesų.
Informacija pareiškėjui, atsižvelgiant į jo prašymą, gali būti įteikiama asmeniškai atvykus į Policijos departamento priimamąjį, siunčiama paštu, elektroninėmis priemonėmis arba žodžiu. 
3. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975);
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804);
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008; 2008, Nr. 87-3473);
Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymas (Žin., 2000, Nr.90-2777; Nr.101);
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 94-3779; 2008, Nr. 116-4422);
Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. 5-V-218 „Dėl Asmenų aptarnavimo Policijos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 52-1945; 2010, Nr. 10-505, Nr. 12-606);
kiti teisės aktai.
4. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Asmens prašymas , prireikus - kiti dokumentai.
Prašyme turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė (ar juridinio asmens pavadinimas, kodas), adresas, jie turi būti asmens pasirašyti. Prašymai, kuriuose nenurodytas asmens vardas, pavardė ar pavadinimas, kodas, adresas arba asmens nepasirašyti, policijos generalinio komisaro arba jo įgalioto asmens sprendimu paliekami nenagrinėti.
5. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)  Informacija ir dokumentais, reikalingais prašymui nagrinėti, disponuoja administracinės paslaugos teikėjas.  
6. Administracinės paslaugos teikėjas Policijos departamento Komunikacijos skyrius
Tel. +370 5 271 9709 (darbo valandomis)
Tel. +370 5 271 7966
el. paštas info@policija.lt
7. Administracinės paslaugos vadovas Policijos generalinis komisaras Linas Pernavas, tel. +370 5 271 9717, el. paštas info@policija.lt.  
8. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Informacija pareiškėjui teikiama per 20 darbo dienų nuo administracinės procedūros pradžios. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė procedūra negali būti baigta, terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Asmeniui apie administracinės procedūros termino pratęsimą pranešama raštu arba elektroniniu paštu (kai skundas gautas elektroniniu paštu) ir nurodomos pratęsimo priežastys.
9. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.
10. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinysPrašymo forma yra laisva.
Pareiškėjas prašyme nurodo asmens vardą, pavardę, gyvenamąją vietą (jei skundą ar pranešimą pateikia fizinis asmuo) arba pavadinimą, kodą, buveinės adresą (jeigu skundą ar pranešimą pateikia juridinis asmuo), duomenis ryšiui palaikyti. Jei kreipiasi asmens atstovas, nurodoma atstovo vardas, pavardė, adresas, atstovavimą liudijantis dokumentas bei asmuo, kurio vardu jis kreipiasi.
11. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai 

Administracinė paslauga yra galutinė.

Aktualijos

 

 

 

 

 

 


Šiuo numeriu teikiama informacija su migracija (pasai, asmens tapatybės kortelės, užsieniečių teisinė padėtis Lietuvoje) ir licencijavimu (leidimai laikyti (nešiotis) ginklus fiziniams asmenims, apsaugos darbuotojų pažymėjimai ir kt.) susijusiais klausimais.

Virtualus turas apie Lietuvos policiją
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biudžetinė įstaiga
Saltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 271 9731, faks. (8 5) 271 9978
El. paštas info@policija.lt
PVM mokėtojo kodas Nr. LT100005428413 Duomenys apie Policijos departamentą prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188785847
Informacija atnaujinta: 2017-02-07