Į pradžią
Paieška
Svetainės medis
Rašyti laišką
Spausdinimo versija
Į titulinį
Ginti. Saugoti. Padėti.

Skundų ir pareiškimų nagrinėjimas

 

Eil. Nr. 

Pavadinimas 

Aprašymo turinys 

1. 

Administracinės paslaugos pavadinimas 

Skundų ar pranešimų nagrinėjimas bei sprendimų priėmimas. 

2. 

Administracinės paslaugos apibūdinimas 

Asmenų skundai ar pranešimai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau - Policijos departamentas) Bendrojo skyriaus priimamąjį, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu. Skundai ar pranešimai, pateikti elektroniniu paštu, turi būti pasirašyti elektroniniu parašu. Atsakymai į šiuos skundus ar pranešimus pateikiami asmeniui elektroniniu paštu, o asmenų pageidavimu - siunčiami paštu. Elektroniniu paštu gauti asmenų skundai ir pranešimai, kai negalima identifikuoti elektroninio parašo, skundą arba pranešimą pateikusio asmens, neregistruojami ir nenagrinėjami, jie grąžinami siuntėjui elektroniniu paštu, paaiškinant grąžinimo priežastį. Žodiniai skundai ar pranešimai priimami tik tais atvejais, kai juos galima išspręsti tuoj pat, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar Policijos departamento interesų. Ne darbo dienomis ir valandomis asmenis priima Policijos departamento Policijos informacijos valdybos darbuotojas.
Sprendimas asmeniui, atsižvelgiant į jo skundą ar pranešimą, gali būti įteikiamas asmeniškai atvykus į Policijos departamento Bendrojo skyriaus priimamąjį, siunčiamas paštu arba elektroninėmis priemonėmis. 

3. 

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą 

Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. 5-V-218 „Dėl Asmenų aptarnavimo Policijos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 52-1945; 2010, Nr. 10-505, Nr. 12-606);
kiti teisės aktai. 

4. 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo 

Asmens skundas ar pranešimas, prireikus - kiti dokumentai.
Skunde ar pranešime turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė (ar juridinio asmens pavadinimas, kodas), adresas, jie turi būti asmens pasirašyti. Skundai ar pranešimai, kuriuose nenurodytas asmens vardas, pavardė ar pavadinimas, kodas, adresas arba asmens nepasirašyti, policijos generalinio komisaro arba jo įgalioto asmens sprendimu paliekami nenagrinėti. 

5. 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)  

Informacija ir dokumentai, reikalingi skundui ar pranešimui nagrinėti, priklausomai nuo asmens pateikto skundo ar pranešimo turinio. 

6. 

Administracinės paslaugos teikėjas 

Atsižvelgiant į skundo ar pranešimo turinį, paslaugos teikėjais gali būti:
Policijos departamento Dokumentų valdymo skyrius, el. p. info@policija.lt.
Ne darbo dienomis ir valandomis Policijos departamento Pajėgų valdymo valdybos darbuotojas, tel. (8 5) 271 7967. 

7. 

Administracinės paslaugos vadovas 

Atsižvelgiant į skundo ar pranešimo turinį, paslaugos vadovais gali būti policijos generalinis komisaras, jo pavaduotojai ir Policijos departamento struktūrinių padalinių vadovai. 

8. 

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 

Skundo ar pranešimo nagrinėjimas turi būti baigtas ir sprendimas priimtas per 20 darbo dienų nuo administracinės procedūros pradžios. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė procedūra negali būti baigta, terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Asmeniui apie administracinės procedūros termino pratęsimą pranešama raštu arba elektroniniu paštu (kai skundas gautas elektroniniu paštu) ir nurodomos pratęsimo priežastys. 

9. 

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) 

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai. 

10. 

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Skundo ar pranešimo forma yra laisva.
Skunde ar pranešime nurodoma: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jei skundą ar pranešimą pateikia fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu skundą ar pranešimą pateikia juridinis asmuo), duomenys ryšiui palaikyti, kokios yra pažeistos asmens teisės ar teisėti interesai. Jei kreipiasi asmens atstovas, nurodoma atstovo vardas, pavardė, adresas, atstovavimą liudijantis dokumentas bei asmuo, kurio vardu jis kreipiasi. Skundai ar pranešimai, įskaitant ir elektroninę formą, turi būti pasirašyti pareiškėjo ar jo atstovo. 

11. 

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai 

Administracinė paslauga yra galutinė.
Skundai ar pranešimai, kuriuose nenurodytas asmens vardas, pavardė ar pavadinimas, adresas arba asmens nepasirašyti gali būti nenagrinėjami. 

Aktualijos

 

 

 

 

 

 

 
Šiuo numeriu teikiama informacija su migracija susijusiais klausimais - apie pasus, asmens tapatybės korteles, užsieniečių teisinę padėtį Lietuvoje.

Virtualus turas apie Lietuvos policiją
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biudžetinė įstaiga
Saltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 271 9731, faks. (8 5) 271 9978
El. paštas info@policija.lt
PVM mokėtojo kodas Nr. LT100005428413 Duomenys apie Policijos departamentą prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188785847
Informacija atnaujinta: 2016-03-29