Į pradžią
Paieška
Svetainės medis
Rašyti laišką
Spausdinimo versija
Į titulinį
Ginti. Saugoti. Padėti.

Asmens duomenų apsauga

2010 m. vasario 5 d. Komisijos sprendimas dėl sutarčių standartinių sąlygų, nustatytų asmens duomenų perdavimui trečiosiose šalyse įsikūrusiems tvarkytojams pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB nuostatas (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 593) (Tekstas svarbus EEE)  

2009 m. birželio 6 d. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno antra nuomonė dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių) peržiūros OL C 128 , 06/06/2009 p. 0028 - 0041 

2009 m. vasario 16 d. Tarybos priimta bendroji pozicija (EB) Nr. 16/2009, laikantis Europos bendrijos sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, iš dalies keičiančią Direktyvą 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis, Direktyvą 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje ir Reglamentą Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo (Tekstas svarbus EEE) OL C 103 E , 05/05/2009 p. 0040 - 0069

2008 m. birželio 30 d. Tarybos sprendimas 2008/651/BUSP/TVR dėl Europos Sąjungos ir Australijos susitarimo dėl oro vežėjų atliekamo Europos Sąjungos pateiktų keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų tvarkymo ir perdavimo Australijos muitinės tarnybai pasirašymo Europos Sąjungos vardu 

2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR dėl asmens duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, apsaugos  OL L 350, 2008 12 30, p. 60-71  

2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/24/EB. Dėl duomenų, generuojamų arba tvarkomų teikiant viešai prieinamas elektroninių ryšių paslaugas arba viešuosius ryšių tinklus, saugojimo. ir iš dalies keičianti Direktyvą 2002/58/EB.  

2004 m. gruodžio 27 d. Komisijos sprendimas (2004/915/EB). Iš dalies keičiantis Sprendimą 2001/497/EB dėl sutarčių, susijusių su asmens duomenų perdavimu trečiosioms šalims, tipinių punktų.  

2004 m. gruodžio 13 d. Europos Sąjungos Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2252/2004. Dėl valstybių narių išduodamų pasų ir kelionės dokumentų apsauginių savybių ir biometrikos standartų.  

2004 m. gegužės 14 d. Komisijos sprendimas, dėl Jungtinių Amerikos Valstijų Muitinės ir pasienio apsaugos tarnybai perduodamų oro keleivių asmens duomenų, nurodytų Keleivio duomenų įraše (Passenger Name Record), tinkamos apsaugos (pranešta dokumentu Nr. K(2004)1914 

2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB. Dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių). 

2001 m. gruodžio 27 d. Komisijos sprendimas 2002/16/EB. Dėl sutarčių standartinių sąlygų asmens duomenų perdavimui trečiosiose šalyse įsikūrusiems tvarkytojams pagal Direktyvos 95/46/EB nuostatas.  

2001 m. gruodžio 27 d. Komisijos sprendimas 2002/16/EB. Dėl sutarčių standartinių sąlygų asmens duomenų perdavimui trečiosiose šalyse įsikūrusiems tvarkytojams pagal Direktyvos 95/46/EB nuostatas.  

2001 m. birželio 15 d. Komisijos sprendimas 2001/497/EB. Dėl sutarčių, susijusių su asmens duomenų perdavimu trečiosioms šalims, tipinių punktų, atsižvelgiant į Direktyvą 95/46/EB.  

2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001. Dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir tokių duomenų laisvo judėjimo.  

1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB. Dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo. 

1987 m. rugsėjo 17 d. Europos Tarybos Ministrų komiteto rekomendacija Nr. R (87) 15 valstybėms narėms dėl asmens duomenų naudojimo policijos sektoriuje (EN)  

1981 m. sausio 28 d. Europos Tarybos konvencija dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu (ETS Nr. 108) (EN) 

1981 m. sausio 28 d. Europos Tarybos konvencijos dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu papildomas 2001 m. lapkričio 8 d. protokolas dėl priežiūros institucijų ir valstybės sienas kertančių duomenų srautų (EN)

Aktualijos

 

 

 

 

 

 


Šiuo metu informacija teikiama šiais klausimais:
1) migracija (pasai, asmens tapatybės kortelės, užsieniečių teisinė padėtis Lietuvoje);
2) licencijavimas (leidimai laikyti (nešiotis) ginklus fiziniams asmenims, apsaugos darbuotojų pažymėjimai ir kt.);
3) kaip tapti policijos pareigūnu (stojimas į Lietuvos policijos mokyklą ir Mykolo Romerio universitetą).

Virtualus turas apie Lietuvos policiją
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biudžetinė įstaiga
Saltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 271 9731, faks. (8 5) 271 9978
El. paštas info@policija.lt
PVM mokėtojo kodas Nr. LT100005428413 Duomenys apie Policijos departamentą prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188785847
Informacija atnaujinta: 2015-12-22