Į pradžią
Paieška
Svetainės medis
Rašyti laišką
Spausdinimo versija
Į titulinį
Ginti. Saugoti. Padėti.

Kodėl verta dirbti policijoje

Esi smalsus, atsakingas ir pareigingas? Tau rūpi asmens ir visuomenės saugumas? Nebijai iššūkių?  Tada POLICININKO profesija kaip tik TAU
Mūsų šūkis: GINTI. SAUGOTI. PADĖTI.

Kviečiame jungtis prie patrauklios, motyvuotos bei veiksmingos policijos žmogui ir Valstybei vizijos įgyvendinimo. Policijos misija - efektyviai naudojant turimus išteklius ginti Lietuvos žmonių teises ir laisves, saugoti visuomenę ir Valstybę, padėti žmogui, šeimai ir bendruomenei.

Ką būsimam POLICININKUI siūlome MES?

Garantuota darbo vieta. Kvalifikacijos tobulinimas ir karjeros galimybės. Motyvuotas atlyginimas ir priedai už turimą laipsnį, stažą, kvalifikacinę kategoriją. Asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Mokami butpinigiai, kompensuojamos išlaidos kelionei į darbo vietą. Kitos socialinės garantijos.

INFORMACIJA APIE GALIMYBES TAPTI POLICIJOS PAREIGŪNU

Asmenys, pretenduojantys papildyti policijos gretas, turi įvairių galimybių tapti policijos pareigūnais:

• PIRMINĖS GRANDIES POLICIJOS PAREIGŪNAI, kurie užtikrina viešąją tvarką, teikia pagalbą asmenims, patruliuoja gatvėse, vykdo eismo priežiūrą ir atlieka kitas policijos funkcijas, šiuo metu yra rengiami Lietuvos policijos mokykloje ir po 1 metų mokymosi, įgiję policininko kvalifikaciją, pradeda tarnybą policijos įstaigose. Mokymosi metu jiems mokama nuo 127 iki 155 EUR stipendija. Geriausiai besimokantiems kursantams yra galimybė nuo 4 semestro tęsti studijas Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultete.

Daugiau informacijos suteiks:
Lietuvos policijos mokyklos internetinėje svetainėje: http://www.lpm.policija.lt/
El. paštas mokykla@policija.lt arba mokykla2@policija.lt

Lietuvos policijos mokykla
Mokslo g. 2, Mastaičių k., Alšėnų sen., Kauno r. sav. Tel. (8 5) 219 8075

Lietuvos policijos mokyklos padalinys
Jaunystės g. 7, Klaipėda Tel. (8 46) 31 3802

• VIDURINĖS GRANDIES POLICIJOS PAREIGŪNAI, kurie vykdo policijos funkcijas kriminalinės ir viešosios policijos padaliniuose, yra rengiami Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultete pagal Teisės ir policijos veiklos arba Policijos veiklos universitetines studijų programas. Baigusieji šias studijas pradeda tarnybą policijos įstaigose ir gali eiti kriminalinės ar viešosios policijos tyrėjų ir specialistų pareigas. Šioms studijų programoms planuojama skirti valstybės tikslinį finansavimą.

Į šias studijas asmenys priimami bendrojo priėmimo į šalies aukštąsias mokyklas tvarka: http://www.lamabpo.lt/.

Daugiau informacijos suteiks:
Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultete
V. Putvinskio g. 70, LT-44211 Kaunas, tel. (8 37) 30 3660, http://www.mruni.eu/lt/padaliniai/fakultetai/viesojo_saugumo/apie_fakulteta/.

• ASMENYS, JAU TURINTYS AUKŠTĄJĮ IŠSILAVINIMĄ, taip pat gali tapti policijos pareigūnais. Tokie asmenys turėtų kreiptis į apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą. Atsižvelgiant į policijos įstaigos poreikį, kandidatai atrinkti į konkrečias pareigas siunčiami į įvadinio mokymo kursus, kuriuos sėkmingai baigę yra skiriami į pareigas policijos įstaigoje. Šie kursai yra organizuojami atsižvelgiant į policijos įstaigų poreikius.

Daugiau informacijos apie planuojamus organizuoti įvadinio mokymo kursus suteiks policijos įstaigos pagal gyvenamąją vietą.

-------------------------------------------------

Asmuo, pretenduojantis į tarnybą policijoje, turi:
1) būti Lietuvos Respublikos pilietis ir mokėti lietuvių kalbą;
2) būti nepriekaištingos reputacijos, sukakęs ne mažiau kaip 18 metų ir ne daugiau kaip 30 metų (asmuo, turintis aukštąjį universitetinį arba aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą - ne daugiau kaip 35 metus);
3) turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
4) būti tokios sveikatos būklės, kuri leistų eiti pareigas vidaus tarnyboje;
5) būti tokio bendro fizinio pasirengimo, kuris leistų eiti pareigas vidaus tarnyboje;
6) būti baigęs Lietuvos policijos mokyklą ar Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetą arba įvadinio mokymo kursus.

Asmuo, pageidaujantis mokytis Lietuvos policijos mokykloje arba Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultete, turi kreiptis į policijos įstaigą pagal gyvenamąją vietą.

Šie asmenys tikrinami:
1) Centrinė medicinos ekspertizės komisija patikrina sveikatą ir pateikia išvadą dėl asmens sveikatos būklės ir psichologinio tinkamumo vidaus tarnybai (daugiau informacijos apie sveikatos būklės tikrinimo Centrinėje medicinos ekspertizės komisijoje tvarką galima rasti internete: https://cmek.vrm.lt/tvarka.php);
2) vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka asmuo tikrinamas pagal vidaus reikalų įstaigų įskaitas (jei būtina - pagal kitų kriminalinės žvalgybos subjektų informacinius registrus);
3) vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka tikrinamas bendras asmens fizinis pasirengimas.

Nustačiusi, kad asmuo atitinka Vidaus tarnybos statuto nustatytus reikalavimus, policijos įstaiga išduoda jam siuntimą į Lietuvos policijos mokyklą, o Policijos departamentas prie VRM išduoda jam siuntimą į Mykolo Romerio universitetą.

Asmuo, laimėjęs atranką į Lietuvos policijos mokyklą ar Mykolo Romerio universitetą arba priimtas į įvadinio mokymo kursus, pasirašo stojimo į vidaus tarnybą sutartį, kuria mokymo įstaiga įsipareigoja priimti į laisvas pareigas policijos įstaigose, o asmuo įsipareigoja mokytis ir baigęs mokymąsi ištarnauti vidaus tarnyboje tam tikrą laikotarpį.

Taip pat informaciją suteiks:
Policijos departamento prie VRM Personalo valdybos Mokymo skyriuje:
Saltoniškių g. 19, Vilnius
Telefonai: (8 5) 271 9823, 271 7962, 271 9841.
http://www.policija.lt Policijos departamento prie VRM tinklalapio skiltyje „Pareigūnų rengimas“.

SOCIALINĖS GARANTIJOS

Pareigūnų sveikata ir gyvybė visam jų tarnybos laikui valstybės biudžeto lėšomis privalomai draudžiama nuo nelaimingų atsitikimų tarnyboje, nuo nelaimingų atsitikimų, susijusių su tarnyba, nuo nelaimingų atsitikimų vykstant į tarnybą ar grįžtant iš jos. Asmens sveikatos priežiūros paslaugos pareigūnams Vyriausybės nustatyta tvarka apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, valstybės ir savivaldybių biudžetų, savivaldybių sveikatos fondų lėšų.

Pareigūnas, kuris tarnybos vietovėje neturi nuosavybės teise priklausančio buto, namo ar jo dalies ir pastaruosius 5 metus nėra jo perleidęs, iš Vidaus reikalų ministerijos ar atitinkamos vidaus reikalų centrinės įstaigos atitinkamoje vietovėje turimo tarnybinių butų fondo gali būti aprūpinamas tarnybiniu butu. Pareigūnui, kuris neaprūpintas tarnybiniu butu pirmiau nurodyta tvarka, iš Vidaus reikalų ministerijai ar vidaus reikalų centrinei įstaigai skirtų lėšų mokami Vyriausybės nustatyto dydžio butpinigiai.

Valstybinė pensija skiriama ir mokama išėjusiems iš tarnybos ir ištarnavusiems 20 ir daugiau metų pareigūnams.

Pareigūnai, vykdantys specialias tarnybines užduotis, taip pat atliekantys tarnybą lauko sąlygomis, aprūpinami maistu arba jiems mokama Vyriausybės nustatyto dydžio maitinimosi išlaidų piniginė kompensacija.

Pareigūnui, kuris pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu ar asmeniniu transportu tarnybiniais tikslais, taip pat vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, kompensuojamos važiavimo išlaidos, išskyrus išlaidas taksi.

Pareigūnai valstybės lėšomis aprūpinami tarnybine uniforma.

Pareigūnui, vykdžiusiam pavestus vidaus tarnybos uždavinius ir funkcijas bei viršijusiam tarnybinės rizikos ribas ir tuo padariusiam nusikalstamą veiką ar kitokį teisės pažeidimą arba nukentėjusiam vykdant tarnybines funkcijas ar dėl vidaus tarnybos, iš vidaus reikalų įstaigai darbo užmokesčiui skirtų lėšų gali būti kompensuojamos teisinės pagalbos išlaidos ar jų dalis.

Gali būti mokamos kitos kompensacijos, pašalpos ir kitos išmokos (pavyzdžiui, dėl jo paties ar jo šeimos narių ligos, šeimos narių mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo).

PAREIGINĖ ALGA, PRIEDAI, PRIEMOKOS

Policijos pareigūnams nustatomi pareiginės algos priedai už turimus laipsnius, apskaičiuojami pagal pareiginės algos bazinio dydžio koeficientus.

Pareigūnų profesionalumas vertinamas kvalifikacine kategorija. Pagal pareigūnų dalykines savybes, profesinius įgūdžius, administracinius gebėjimus, tarnybinės veiklos rezultatus ir vidaus tarnybos stažą nustatomos 3-ioji, 2-oji ir 1-oji kvalifikacinės kategorijos. 3-ioji kvalifikacinė kategorija gali būti suteikiama pareigūnui, turinčiam ne mažesnį kaip dvejų metų vidaus tarnybos stažą, 2-oji - ne mažesnį kaip penkerių metų stažą, 1-oji - ne mažesnį kaip dešimties metų stažą.

Pareigūnams mokamos šios priemokos:
1) už darbą poilsio bei švenčių dienomis ir nakties metu;
2) už darbą kenksmingomis, labai kenksmingomis ir pavojingomis darbo sąlygomis;
3) už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą ar papildomų užduočių, atliekamų viršijant nustatytą darbo trukmę, atlikimą;
4) pareigūnams, tarnaujantiems Jungtinių Tautų, kitų tarptautinių organizacijų pajėgų misijose už Lietuvos Respublikos ribų;
5) pareigūnams, kurių darbas tiesiogiai susijęs su tarnybinių gyvūnų priežiūra ir dresavimu.

JAUNIEMS PAREIGŪNAMS - SOLIDUS STAŽAS

Vidaus tarnybos stažas pareigūnui skaičiuojamas tarnybos pradžia laikant jo priėmimo į vidaus tarnybą datą. Į vidaus tarnybos stažą papildomai įskaitomas ir mokymosi vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, aukštosiose, specialiosiose vidurinėse, aukštesniosiose Lietuvos Respublikos policijos (vidaus reikalų), saugumo ir karo mokyklose laikas.

Į vidaus tarnybos stažą įskaitoma ir pusė mokymosi kitose aukštosiose švietimo įstaigose laiko, jeigu jas baigę asmenys yra priimti į vidaus tarnybą per tris mėnesius, pailginant šį laikotarpį ligos, nėštumo ir gimdymo atostogų, taip pat būtinosios tarnybos kariuomenėje ar dalyvavimo kariniuose mokymuose trukme.

Priedo už tarnybos Lietuvos valstybei stažo dydis (po 3 proc. pareiginės algos už 3 tarnybos metus) pareigūnui nustatomas pagal vidaus tarnybos stažą.

PAREIGŪNŲ KASMETINIŲ ATOSTOGŲ TRUKMĖ

Pareigūnams kasmetinių atostogų trukmė nustatoma atsižvelgiant į pareigūnų vidaus tarnybos stažą:
1) iki 10 metų - 30 kalendorinių dienų;
2) nuo 10 iki 15 metų - 35 kalendorinės dienos;
3) nuo 15 iki 20 metų - 40 kalendorinių dienų;
4) 20 metų ir daugiau - 45 kalendorinės dienos.

Kitos atostogos:
Paskatinimo tvarka, taip pat esant svarbioms priežastims vidaus reikalų ministras bei vidaus reikalų centrinių įstaigų vadovai gali suteikti iki 10 kalendorinių dienų papildomų mokamų atostogų. Papildomų mokamų atostogų iki 5 kalendorinių dienų gali suteikti vidaus reikalų centrinių įstaigų vadovų įgalioti pareigūnai.

APDOVANOJIMAI

Pareigūnai gali būti skatinami ir apdovanojami už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą:
1) padėka;
2) ne didesne kaip pareigūno vidutinis darbo užmokestis vienkartine pinigine išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka;
3) vardine dovana;
4) žinybiniu ženklu;
5) vardiniu ginklu;
6) suteikiant aukštesnį laipsnį.

Pareigūnai, tiesiogiai dalyvavę atskleidžiant ar ištiriant nusikalstamas veikas ir kitus teisės pažeidimus, kuriais padaryta ar galėjo būti padaryta turtinė žala valstybei, Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti skatinami ne didesne kaip pareigūno keturių vidutinių darbo užmokesčių dydžio vienkartine pinigine išmoka.

Pareigūnai gali būti pristatomi valstybės apdovanojimui gauti už ypatingus nuopelnus Lietuvos valstybei.

 

 

Aktualijos

 

 

 

 

 

 


Šiuo metu informacija teikiama šiais klausimais:
1) migracija (pasai, asmens tapatybės kortelės, užsieniečių teisinė padėtis Lietuvoje);
2) licencijavimas (leidimai laikyti (nešiotis) ginklus fiziniams asmenims, apsaugos darbuotojų pažymėjimai ir kt.);
3) kaip tapti policijos pareigūnu (stojimas į Lietuvos policijos mokyklą ir Mykolo Romerio universitetą).

Virtualus turas apie Lietuvos policiją
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biudžetinė įstaiga
Saltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 271 9731, faks. (8 5) 271 9978
El. paštas info@policija.lt
PVM mokėtojo kodas Nr. LT100005428413 Duomenys apie Policijos departamentą prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188785847
Informacija atnaujinta: 2017-05-12