Į pradžią
Paieška
Svetainės medis
Rašyti laišką
Spausdinimo versija
Į titulinį
Ginti. Saugoti. Padėti.

Apie kokybės vadybą

Kokybės vadybos sistema policijos įstaigoje - tai:

  • Visuomenės poreikių ir lūkesčių nustatymas;
  • Kokybės politikos ir kokybės tikslų nustatymas;
  • Tikslams pasiekti būtinų procesų ir atsakomybės nustatymas;
  • Išteklių, taip pat ir žmogiškųjų, nustatymas ir užtikrinimas;
  • Procesų rezultatyvumo ir efektyvumo įvertinimo metodų nustatymas;
  • Įvertinimo rezultatų panaudojimas procesų tobulinimui;
  • Veiklos problemų priežasčių šalinimas;
  • Nuolatinis visos policijos įstaigos veiklos gerinimo procesas. 

Kokybės vadyba remiasi aštuonių kokybės vadybos principų supratimu ir taikymu:
 
1. Orientavimasis į vartotoją (klientą)

Organizacijos priklauso nuo savo vartotojų (klientų). Tai vartotojai sprendžia apie produkto ir paslaugos kokybę. Todėl svarbu nustatyti ir suprasti vartotojų esamus ir būsimus poreikius, tenkinti jų reikalavimus ir viršyti jų lūkesčius. Tai leidžia didinti pajamas, užimamą rinkos dalį, nes į besikeičiančius rinkos poreikius reaguojama greitai ir lanksčiai, geriau panaudojami organizacijos ištekliai, auga kliento lojalumas.

Policijos įstaigos veikla turi būti nukreipta patenkinti klientų lūkesčius.

Orientavimasis į klientą (vidinį/išorinį) - tai veiklos sutelkimas ne tik į gyventojų, bet ir kitų klientų poreikių identifikavimą ir patenkinimą.

Policijos įstaigoje būtina sukurti aktyvią vartotojų pasitenkinimo įvertinimo sistemą, kadangi:
- Tai, kad nėra skundų, nereiškia, kad klientas buvo labai patenkintas;
-Visų veiksmų atlikimas laikantis taisyklių nebūtinai reiškia, kad klientas buvo labai patenkintas.

2. Lyderystė (vadovavimas)

Lyderiai nustato bendrus organizacijos tikslus ir veiklos kryptį. Jie turi sukurti vidaus aplinką, kurioje visi darbuotojai būtų įtraukti į organizacijos tikslų siekimą. Tai bus įmanoma, kai visi darbuotojai žinos ir supras lyderių nustatytus tikslus bei turės pakankamai motyvacijos siekti tų tikslų. Todėl reikia užtikrinti gerus vidaus ryšius organizacijoje bei sukurti veiksmingą motyvacijos skatinimo sistemą.

Už kokybę atsakinga aukščiausioji organizacijos vadovybė, o ne darbuotojai. Vadovai privalo būti lyderiais, aiškiai suprantančiais organizacijoje vykstančius procesus, sugebančiais numatyti tinkamą kokybės strategiją.

Aukščiausioji vadovybė atsakinga už tinkamo klimato, skatinančio darbuotojus dalyvauti gerinant kokybę organizacijoje, kokybės kultūros, keičiančios darbuotojų požiūrius ir kokybės sampratą, ugdymą.

Lyderiai įkvepia savo darbuotojus savo darbu ir pavyzdžiu.

3. Darbuotojų įtraukimas

Visų lygių darbuotojai yra organizacijos pagrindas ir visiškas jų įtraukimas į jos veiklą leidžia panaudoti darbuotojų sugebėjimus organizacijos naudai. Darbuotojų novatoriškumas ir kūrybingumas privalo būti panaudotas siekiant organizacijos tikslų. Todėl būtina įdiegti darbuotojų motyvacijos skatinimo, paskatinimų, jų atsiskaitymo už atliktą darbą ir padėkos už pasiektus rezultatus bei indėlį, siekiant įmonės veiklos gerinimo, sistemą.

Būtina įtraukti visų lygių policijos įstaigos darbuotojus į įstaigos veiklos gerinimą, panaudojant jų visus gebėjimus ir polinkius.

Sukurti vidinę organizacijos kultūrą, įgalinančią policijos darbuotojus įtakoti įstaigos veiklą.

Tik dirbdami kaip vienas darnus kolektyvas, galime pasiekti kokybiškų rezultatų!

4. Procesinis požiūris

Norimas rezultatas pasiekiamas daug efektyviau, kai veikla ir su ja susiję ištekliai valdomi kaip procesas. Tai leidžia mažinti kaštus, trumpinti darbo ciklų laiką, optimaliai panaudoti išteklius, gerinti rezultatus ir geriau juos numatyti, koncentruotis į tobulinimą ir prioritetų nustatymą.

Policijos įstaigos suvokimas ne tik per organizacinės struktūros ir individualių užduočių prizmę, bet taip pat ir per joje vykstančių procesų, į kuriuos įsitraukę įvairūs struktūriniai padaliniai, prizmę, taip pat vidinės komunikacijos gerinimas (komandinis darbas) ir aiškiai apibrėžta atsakomybė, atskaitomybė ir įgaliojimai.

Problema - ne paslaugų kokybė, o procesų, kurių eigoje kuriamas rezultatas, kokybė. Rezultato kokybė tiesiogiai priklauso nuo procesų kokybės.

5. Sisteminis požiūris į vadybą

Tarpusavyje susijusių procesų identifikavimas bei supratimas kaip sistemos ir jų, kaip sistemos, vadyba padeda gerinti organizacijos rezultatyvumą ir efektyvumą, siekiant tikslų. Tokio požiūrio nauda yra procesų integravimas ir optimizavimas bei dėmesio sutelkimas į pagrindinius, esminius organizacijos procesus.

6. Nuolatinis gerinimas (tobulinimas)

Nuolatinis bendrų organizacijos veiklos rezultatų gerinimas turėtų būti pastovus organizacijos tikslas. Tai didina jos konkurencingumą, leidžia lanksčiau reaguoti į įvairius pokyčius, o darbuotojų įtraukimas į organizacijos veiklos gerinimo procesą leidžia jiems geriau suvokti organizacijos tikslus.

Nuolatinis tobulinimasis privalo tapti šiuolaikinės policijos įstaigos tikslus.

7. Faktais pagrįstų sprendimų priėmimas

Rezultatyvūs sprendimai grindžiami duomenų ir informacijos analize. Taip, nurodant atitinkamus faktines aplinkybes liudijančius įrašus, galima įrodyti prieš tai priimtų sprendimų rezultatyvumą bei praplėsti galimybes analizuoti duomenis, kelti klausimus, keisti nuomonę ir sprendimus.

8. Abipusiai naudingi ryšiai su tiekėjais

Organizacija ir tiekėjai yra priklausomi vieni nuo kitų ir abipusiškai naudingi ryšiai abiems šalims padeda didinti vertės sukūrimo galimybę. Tokie kliento-tiekėjo ryšiai leidžia greičiau reaguoti į besikeičiančius rinkos poreikius bei optimizuoti kaštus ir išteklius.

Tai leidžia racionaliai tvarkyti policijos įstaigos turimus išteklius ir kartu palaikyti abipusiai naudingus ryšius su savivaldybių ir kitų įstaigų atstovais.

Jei kiltų klausimų dėl kokybės vadybos sistemų diegimo Lietuvos policijos įstaigose, prašome kreiptis į Rimantą Kasperavičių, Policijos departamento prie VRM Štabo Policijos veiklos strategijos skyriaus viršininką, kokybės vadybos sistemų diegimo Lietuvos policijos įstaigose koordinatorių (Tel. (8 5) 271 9992, el. p. rimantas.kasperavicius@vrm.lt).
 

Aktualijos

 

 

 

 

 

 


Šiuo metu informacija teikiama šiais klausimais:
1) migracija (pasai, asmens tapatybės kortelės, užsieniečių teisinė padėtis Lietuvoje);
2) licencijavimas (leidimai laikyti (nešiotis) ginklus fiziniams asmenims, apsaugos darbuotojų pažymėjimai ir kt.);
3) kaip tapti policijos pareigūnu (stojimas į Lietuvos policijos mokyklą ir Mykolo Romerio universitetą).

Virtualus turas apie Lietuvos policiją
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biudžetinė įstaiga
Saltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 271 9731, faks. (8 5) 271 9978
El. paštas info@policija.lt
PVM mokėtojo kodas Nr. LT100005428413 Duomenys apie Policijos departamentą prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188785847
Informacija atnaujinta: 2014-04-15