Į pradžią
Paieška
Svetainės medis
Rašyti laišką
Spausdinimo versija
Į titulinį
Ginti. Saugoti. Padėti.

Policija tobulina strateginį valdymą: diegiama subalansuotų rodiklių sistema

2014-05-27

Policijos departamente prie VRM įgyvendinamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas projektas „Policijos strateginio valdymo tobulinimas diegiant Subalansuotų rodiklių sistemą".

Šiuo metu policijos įstaigose veikianti veiklos planavimo sistema nėra automatizuota, Policijos departamento strateginio ir metinio veiklos plano bei policijos įstaigų metinių veiklos planų projektai, veiklos ataskaitos yra rengiami naudojant daug rankinio darbo, išnaudojant tik Microsoft Office Word, Excel programas, nėra galimybės užtikrinti veiksmingos, efektyvios bei dabartinius policijos įstaigų ir visuomenės poreikius tenkinančios veiklos stebėsenos sistemos funkcionavimo, policijos strateginis valdymas nėra pakankamai suorientuotas į nuolatinį policijos teikiamų visuomenei viešojo saugumo užtikrinimo paslaugų kokybės gerinimą. 

Strateginio valdymo analizė užsienio valstybėse ir Lietuvoje rodo, kad organizacijų rengiami strateginiai veiklos planai yra nepakankamai integralūs, juose nefiksuojami strateginių ir taktinių tikslų tarpusavio ryšiai ir juos įgyvendinančių priemonių sinergija. Progresyvios viešojo sektoriaus organizacijos vis plačiau pradeda strateginio planavimo sistemą sieti su Subalansuotų rodiklių sistemos (toliau - SRS) metodologija, kuri verčia organizaciją pirmiausia pasirengti integralią strategiją, nusistatant viziją, misiją, vertybes, parengiant strategijos įgyvendinimo žemėlapį, perspektyvas, strategines temas, tikslus (prioritetus), o tik tada struktūrizuotai žengti link konkrečių priemonių ir rodiklių, t. y. šios strategijos įgyvendinimo. 

Šioms problemoms spręsti 2013 m. spalio 30 d. Policijos departamentas su Europos socialinio fondo agentūra (toliau - ESFA) pasirašė projekto „Policijos strateginio valdymo tobulinimas diegiant Subalansuotų rodiklių sistemą" finansavimo ir administravimo sutartį.

Vykdant projektą numatytas vidaus ir išorės ekspertų dalyvavimas, kurių pagalba bus siekiama:
1. Sukurti Policijos departamente SRS.
2. Automatizuoti sukurtą SRS ir ją įdiegti.
3. Apmokyti SRS naudotojus ir parengti dokumentų projektus, reglamentuojančius automatizuotos SRS įteisinimą ir naudojimą policijoje.

Projektas įgyvendinamas Policijos departamente, suteikiant galimybes duomenis tvarkyti ir kitoms policijos įstaigoms.

SRS pagrindinis tikslas yra organizacijos strategiją paversti realiais veiksmais. SRS pagalba organizacija struktūrizuoja strateginius tikslus bei per pagrindinius veiklos rodiklius juos „nuleidžia" (nukaskaduoja) iki darbuotojų, kurie žino kokių veiksmų turi imtis, kad būtų pasiektos nustatytos veiklos rodiklių reikšmės. SRS pagalba galima tiksliau apibrėžti organizacijos pagrindinius veiklos rodiklius, jų tarpusavio priežasties-pasekmės ryšius, iš esmės patobulinti strateginį planavimą. Įdiegus automatizuotą SRS, rodikliai būtų kaupiami, skaičiuojami ir vizualizuojami IT įrankio pagalba.

Policijos departamente sukūrus ir įdiegus automatizuotą SRS ir sudarius sąlygas policijos įstaigų darbuotojams informacinių technologijų pagalba tvarkyti duomenis bei sukūrus sąsajas su policijos ir VRM informacinėmis sistemomis, registrais ar duomenų bazėmis, kurių gali prireikti tikslams pasiekti, būtų užtikrintas vieningas policijos strateginis valdymas. Policijos pagrindinių veiklos rodiklių reikšmės būtų periodiškai atnaujinamos ir dinamiškai atvaizduojamos bei užtikrinama nuolatinė jų stebėsena. Nuolatos būtų valdomos rizikos, užtikrinant greitą ir proaktyvų reagavimą į rodiklių reikšmių nukrypimus, operatyviai identifikuojamos pagrindinės problemos ir jų priežastys, analizuojama kodėl nepasiekiami tikslai, valdoma objektyvesnė informacija sprendimams priimti. 

Tikimasi, kad įgyvendinus projektą bus sudaryta galimybė automatizuotu būdu gauti informaciją apie policijos veiklos būklę įvairiais analizės segmentais, bus veiksmingai ir efektyviai realizuojamas policijos strateginis valdymas, sustiprės organizacijos motyvacija, pagerės policijos darbuotojų žinios, kompetencijos ir įgūdžiai strateginio valdymo bei veiklos analitikos srityse, policijos įstaigų įvairių grandžių vadovai bei veiklos analitikai realiai naudos šiuolaikišką ir automatizuotą strateginio valdymo įrankį, padedantį nustatyti ir valdyti kylančias įvairias rizikas, pasiekti geresnius veiklos rezultatus bei visuomenei suteikti kokybiškesnes viešojo saugumo užtikrinimo paslaugas.  

Projektas įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" įgyvendinimo priemonę VP1-4.3-VRM-01-V „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos". Patvirtintas projekto biudžetas sudaro 695 983,20 Lt. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis. Projekto įgyvendinimo laikotarpis - 2013 m. spalio 30 d. - 2015 m. rugpjūčio 30 d. 
 
 

Aktualijos

 

 

 

 

 

 


Šiuo metu informacija teikiama šiais klausimais:
1) migracija (pasai, asmens tapatybės kortelės, užsieniečių teisinė padėtis Lietuvoje);
2) licencijavimas (leidimai laikyti (nešiotis) ginklus fiziniams asmenims, apsaugos darbuotojų pažymėjimai ir kt.);
3) kaip tapti policijos pareigūnu (stojimas į Lietuvos policijos mokyklą ir Mykolo Romerio universitetą).

Virtualus turas apie Lietuvos policiją
Paieška Policijos departamento naujienose
Nuo
iki
Paieškos žodis:
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biudžetinė įstaiga
Saltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 271 9731, faks. (8 5) 271 9978
El. paštas info@policija.lt
PVM mokėtojo kodas Nr. LT100005428413 Duomenys apie Policijos departamentą prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188785847
Informacija atnaujinta: 2014-05-27