Į pradžią
Paieška
Svetainės medis
Rašyti laišką
Spausdinimo versija
Į titulinį
Ginti. Saugoti. Padėti.

ES finansinės programos ir tarptautiniai projektai

 

Finansavimo galimybės Europos Sąjungos Teisingumo, laisvės ir saugumo srityse (2007-2013)

Siekiant prisidėti prie laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės stiprinimo, 2007 m. vasario 12 d. ES Taryba priėmė Tarybos sprendimą, kuriuo laikotarpiui nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. pagal Saugumo ir laisvių apsaugos bendrąją programą nustatoma Nusikalstamumo prevencijos ir kovos su nusikalstamumu specialioji programa (toliau - programa). Ši programa pakeitė iki tol veikusią AGIS programą.

Suteikiant finansinę paramą, šia programa siekiama prisidėti prie aukšto piliečių saugumo lygio užkardant ir kovojant su organizuotu ir kitokiu nusikalstamumu, ypač su terorizmu, prekyba žmonėmis ir nusikaltimais vaikams, neteisėta prekyba narkotikais bei ginklais, korupcija ir sukčiavimu.

Metinė darbo programa

Siekiant įgyvendinti programą, Komisija kiekvienais metais priima metinę darbo programą, kurioje nurodomi konkretūs programos tikslai, teminiai prioritetai, sritys, pagal kurias galima teikti paraiškas dėl veiksmų finansavimo konkretiems metams. Darbo programoje taip pat numatomos išlaidos konkretiems veiksmams, tinkamumo, atrankos ir kiti kriterijai.

Programos tikslai:

skatinti, remti ir plėtoti horizontalius metodus ir priemones, būtinas strategiškai užkardant ir kovojant su nusikalstamumu bei užtikrinant saugumą ir viešąją tvarką;

skatinti ir plėtoti teisėsaugos institucijų, kitų nacionalinių valdžios institucijų ir susijusių ES įstaigų veiklos koordinavimą, bendradarbiavimą ir tarpusavio supratimą atsižvelgiant į Tarybos nustatytus prioritetus, visų pirma išdėstytus Europolo organizuoto nusikalstamumo grėsmių įvertinime;

skatinti ir plėtoti liudytojų apsaugos ir rėmimo geriausią praktiką;

skatinti ir plėtoti nuo nusikaltimų nukentėjusių asmenų apsaugos geriausią praktiką.

Ši programa nėra skirta teisminiam bendradarbiavimui, tačiau ji gali apimti veiksmus, kuriais siekiama skatinti teisminių ir teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą.

Finansuojami veiksmai:

Programa numato įvairias finansavimo formas, tačiau policijai kaip teisėsaugos institucijai yra aktualiausios šios:

Dotacijos veiksmams (angl. "Operating actions"). Šie projektai atitinka buvusios AGIS programos projektų rengimo reikalavimus (partnerių paieška; projekto trukmė turi būti iki 3 metų, projekto vertė turi būti ne mažesnė kaip 50 tūkst. eurų, 70 proc. projekto vertės finansuoja Europos Komisija, likusius 30 proc. turi finansuoti pati valstybė pateikusi paraišką ir kt.).

Sisteminė partnerystė (angl. "Framework partnership"). Tai nauja finansavimo forma, kuria siekiama sudaryti sąlygas valstybėms greičiau įsisavinti lėšas ir išvengti sudėtingos procedūros, kuri taikoma teikiant paraiškas pagal dotacijas veiksmams. Lietuvos policija yra sudariusi Sisteminės partnerystės susitarimą su Komisija, kuria įsipareigojo per ateinančius ketverius metus parengti bent du projektus.

Finansinė parama gali būti numatyta:

operatyvinį bendradarbiavimą ir koordinavimą gerinantiems veiksmams (stiprinti tinklų kūrimą, abipusį pasitikėjimą ir supratimą, keitimąsi informacija, patirtimi ir geriausia praktika bei jų sklaidą);

analitinei, stebėsenos ir vertinimo veiklai;

technologijų ir metodikos kūrimui ir perkėlimui;

darbuotojų ir ekspertų mokymui, mainams;

informuotumo didinimo ir sklaidos veiklai.

Galimybė naudotis programa

Programa yra skirta policijai ir kitoms teisėsaugos institucijoms, kitoms viešosioms ir (arba) privačioms įstaigoms, subjektams ir institucijoms, įskaitant vietos, regionų ir nacionalinės valdžios institucijas, socialinius partnerius, universitetus, statistikos tarnybas, nevyriausybines organizacijas, viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerystes bei atitinkamas tarptautines organizacijas.

Komitetas

Komisijai padeda iš valstybių narių atstovų sudarytas komitetas, kuriam pirmininkauja Komisijos atstovas.

Plačiau siūlome skaityti tinklapyje:
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/index_en.htm

 

Šiuo metu Lietuvos policijos veikla, siekiant panaudoti ES finansinius mechanizmus savo veiklai tobulinti bei padėti kitų valstybių giminingoms institucijoms vystyti savo veiklą, koncentruojama keliomis pagrindinėmis kryptimis:

1. Projektų rengimas ir įgyvendinimas pagal specialiąją ES „Nusikalstamumo prevencijos ir kovos su nusikalstamumu" (ISEC) programą. Lietuvos policija yra Europos Komisijos partneris šios programos įgyvendinimui. Pagal šią programą rengiami projektai daugiausiai orientuoti į tarptautinio policijos bendradarbiavimo stiprinimą ir tarptautinių įsipareigojimų įgyvendinimą. Šiuo metu yra įgyvendinami 5 projektai (sumanaus tarptautinio bendradarbiavimo modelio diegimo, kovos su organizuotu nusikalstamumu, pasirengimo bendroms policijos operacijoms pagal Priumo teisyną, darbo su tapatybės neatskleidžiančiais asmenimis tobulinimo ir policijos analitinių gebėjimų stiprinimo srityse).

2. Projektinių pasiūlymų teikimas ES Dvynių projektams, siekiant perteikti turimą patirtį ES šalių-kandidačių ir naujosios demokratijos šalių giminingoms institucijoms. Lietuvos policija kartu su kolegomis iš Vengrijos įgyvendino vieną ES Dvynių projektą Albanijoje. Ateityje bus siekiama intensyvinti šią veiklą, stiprinant bendradarbiavimą su šiaurės ir kaimyninėmis šalimis, kad būtų parengti sėkmingi projektiniai pasiūlymai (ypač teikiant projektinius pasiūlymus naujosios demokratijos šalių - Ukrainos, Moldovos, Gruzijos ir Azerbaidžano parengtiems Dvynių projektams).

3. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos IV prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo gerinimas" projektų įgyvendinimas. Lietuvos policija šiuo metu įgyvendina 5 stambius projektus pagal šią programą. Du iš jų skirti policijos valdymo sistemai tobulinti.

4. Parengtų projektų pagal Norvegijos finansinį mechanizmą įgyvendinimas bei pasirengimas naujojo laikotarpio Norvegijos ir Europos Ekonominės Erdvės (EEE) finansinių mechanizmų įgyvendinimui. Šiuo metu įgyvendinami 4 projektai bei Finansų ministerijai pateikti prioritetai ir lėšų poreikis naujojo laikotarpio programai;

5. Projektų rengimas pagal regionines bendradarbiavimo programas (Lietuvos-Latvijos, Lietuvos-Latvijos-Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos). Pagal šias programas įgyvendinami daugiau regioninės reikšmės projektai, kuriuos rengia teritorinės policijos įstaigos. Įgyvendinamas vienas projektas pagal Lietuvos-Latvijos bendradarbiavimo per sieną programą, rengiami 2 projektai pagal Lietuvos-Latvijos-Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą;

6. Projektų rengimas ir įgyvendinimas pagal įvairias mobilumo programas, siekiant organizuoti policijos darbuotojų stažuotes ir pažintinius vizitus - kiekvienais metais Lietuvos policija parengia keletą mobilumo projektų, kurie padeda perimti kaimyninių šalių patirtį įvairiose policijos veiklos srityse.
Bendra šiuo metu Lietuvos policijos įgyvendinama šių projektų vertė - beveik 23,5 mln. Lt (apie 6,8 mln. €).

Siekiant užtikrinti kryptingą ES paramos panaudojimo veiklos vystymą, nuo 2010 m. kovo mėn. Policijos departamento prie VRM TBV įsteigta pareigybė, kurią užimančio darbuotojo viena pagrindinių funkcijų yra koordinuoti projektinių paraiškų ES paramai gauti rengimą ir projektų įgyvendinimą Lietuvos policijoje.
Lietuvos policija per 2010 m. įvairių ES šalių institucijoms išreiškė sutikimą dalyvauti  aštuoniuose šių institucijų rengiamuose projektuose. 

Aktualijos

 

 

 

 

 

 

 
Šiuo numeriu teikiama informacija su migracija susijusiais klausimais - apie pasus, asmens tapatybės korteles, užsieniečių teisinę padėtį Lietuvoje.

Virtualus turas apie Lietuvos policiją
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biudžetinė įstaiga
Saltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 5) 271 9731, faks. (8 5) 271 9978
El. paštas info@policija.lt
PVM mokėtojo kodas Nr. LT100005428413 Duomenys apie Policijos departamentą prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188785847
Informacija atnaujinta: 2015-01-22